Politica de Cookie

Subscrisa societate comercialii MK SPECIAL EVENTS SRL, persoana juridica romana cu sediul social in sat Cheriu, comuna Osorhei, nr. 400, judetul Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. J5/1553/2016, CUI RO 36416527, reprezentata legal prin KESERU MARIOARA, in calitate de administrator, avand in vedere prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precizam urmatoarele:

1. Subscrisa in calitate de operator de date cu caracter personal, colecteaza, prelucreaza, stocheaza si transmite date cu caracter personal.

2. Datele cu caracter personal pe care subscrisa in calitate de operator le prelucreaza sunt: nume, prenume, domiciliu, seria si numarul cartii de identitate, institutia care a eliberat cartea de identitate, data eliberarii, CNP, cont bancar, cetatenie, telefon personal, telefon de serviciu, adresa de e-mail personala, adresa de e-mail de serviciu, functia detinuta in cadrul operatorului, date referitoare la studii, pregatirea profesionala si recomandari, date referitoare la starea de sanatate a angajatilor raportat la prevederile legale in materie de SSM, PSI si AIISU si legislatia muncii, date cuprinse in cazierul fiscal, date cuprinse in cazierul judiciar, date cu privire la salarizare si contractul de munca, date cu privire la starea civila regasite in certificatul de casatorie, sentinta/decizia de desfacere a casatoriei, date cuprinse in certificatul de deces, date cuprinse in certificatul de nastere al copiilor angajatilor, semnatura.

3. Subscrisa in calitate de operator de date personale, prelucreazii datele cu caracter personal mai sus mentionate in urmatoarele scopuri: indeplinirea obligatiilor legale ale operatorului izvorate din raporturile de munca (inclusiv in ceea ce priveste ITM, CAS, ANAF, unitati bancare si de asigurare, medicina muncii), in cadrul procedurilor de control efectuate de catre institutii ale statului, indeplinirea obligatiilor legale ale operatorului izvorate din orice alt raport contractual incheiat cu angajatul, apararea drepturilor operatorului in cadrul procedurilor judiciare si extrajudiciare, in vederea negocierii si/sau incheierii de colaborari si/sau contracte cu terte parti, in vederea derularii activitatiilor comerciale/contractuale/de colaborare a operatorului, gestionarea relatiilor cu partenerii comerciali, comunicarea comerciala cu clientii / furnizorii / colaboratorii prin orice mijloc de comunicare, comunicarea cu organismele / autoritatile / institutiile publice sau de interes public in conformitate cu prevederile legale, activitati de audit si control/supraveghere, prelucrarea datelor obtinute prin intermediul sistemelor de supraveghere video (imaginea si alte informatii ce permit identificarea) instalate la sediul si punctele de lucru ale operatorului conform dispozitiilor legale in materie, localizare prin GPS; pentru plata drepturilor salariale.

4. Durata pentru care operatorul va prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, coincide cu durata executarii contractelor incheiate intre parti, cu exceptia cazului in care legislatia in vigoare impune in sarcina partii respective, respectarea altor termene de prescriptie legate de pastrarea datelor cu caracter personal.

5. Potrivit Regulamentului nr. 679/2016 persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt colectate, stocate, prelucrate si transmise au urmatoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces la aceste date, dreptul de interventie asupra acestora, dreptul la rectificarea acestora, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv profilarea, dreptul de stergere a datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, stergerea ori restrictionarea datelor cu caracter personal, dreptul de a se adresa Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor de judecata cu privire la prelucrarea acestor date, dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a primi o informare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de operator, dreptul de retragere a consimtamantului privitor la prelucrare datelor cu caracter personal.

6. Operatorul utilizeaza sisteme de monitorizare prin mijloace de supraveghere video, in scopul realizarii intereselor legitime urmarite de operator. Scopurile operatorului sunt: prevenirea si combaterea savarsirii infractiunilor; supravegherea traficului rutier si constatarea incalcarii regulilor de circulatie rutiera; asigurarea pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a instalatiilor de utilitate publica, precum si a imprejmuirilor afectate acestora; indeplinirea unor masuri de interes public sau exercitarea prerogativelor de autoritate publica; realizarea unor interese legitime, cu conditia sa nu se prejudicieze drepturile si libertatile fundamentale sau interesul persoanelor vizate.

7. Operatorul va pastra datele cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile legale. Datele cu caracter personal obtinute prin mijloacele de supraveghere video vor fi pastrate pe o durata de 30 de zile. Statele de plata se vor pastra pe o durata de 50 de ani, contractele individuale de munca se vor pastra pe o durata de 75 de ani. Contractele de prestari servicii, contractele cu furnizorii, si facturile se vor pastra pe o durata de 10 ani. In masura in care eventualele modificari legislative vor prevedea alte termene de pastrare, subscrisa se va conforma.

8. Operatorul se obliga sa respecte confidentialitatea datelor si sa asigure intern un proces de pastrare a confidentialitatii pentru toate persoanele care intra in contact cu aceste informatii, si sa incheie cu tertele parti care au acces la aceste informatii un acord cu privire la utilizarea si procesarea datelor in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

SC MK SPECIAL EVENTS SRL
Prin administrator Keseru Marioara

Copyright 2016 Boema Events | Toate drepturile rezervate |